Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toepasselijk op de verhuring van vakantiewoningen aan de Belgische Kust

Artikel 1 Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder van gemeubileerde woningen, Agence Lefebvre-escalona Nv en de huurders.

Artikel 2 De overeenkomst tussen verhuurder en Agence Lefebvre-Escalona Nv bestaat in een huur van werk, namelijk het te huur stellen en zoeken van een huurder. Hiertoe mag Agence Lefebvre-Escalona Nv borden en affiches plaatsen, voor zover de verhuurder het hiermede eens is en de basisakte of het reglement van de inwendige orde in het gebouw het niet verbieden. Tevens zijn volgende opdrachten hierin begrepen: het onthaal van de huurder, het laten schoonmaken van de woning indien dat met de verhuurder overeengekomen is, een forfaitair bedrag wordt aangerekend voor het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming. De taak van Agence Lefebvre-Escalona NV omvat noch het opmaken en controleren van de inventaris, noch een staat van bevinding van de woning, tenzij een afzonderlijke overeenkomst met afzonderlijke bezoldiging afgesloten werd. Indien een huurder wordt gevonden, treedt Agence Lefebvre-Escalona NV ook op als mandataris van de verhuurder. Het mandaat behelst het stellen van de volgende rechtshandelingen: het verhuren van de vakantiewoning, het innen van de huurprijs op de wijze omschreven in artikel 7, het innen van een waarborgsom tot dekking van de verplichtingen van de huurder op de wijze omschreven in artikel 8, deze handelingen worden verricht in naam en voor rekening van de verhuurder. Wanneer het kantoor de naam van de verhuurder niet vermeld, zijn de regels betreffende commissie van toepassing en is Agence Lefebvre-Escalona NV  gehouden tot het vervullen van alle verplichtingen die uit het huurcontract voortvloeien.

Artikel 3 De opdracht van Agence Lefebvre-Escalona Nv is altijd exclusief. De duurtijd van de exclusieve opdracht wordt steeds schriftelijk gespecificeerd.  Wanneer door nalatigheid van de verhuurder een dubbele verhuring ontstaat, zal hij gehouden zijn de volledige schade aan de huurder te vergoeden en dit op de wijze bepaald in artikel 10.

Artikel 4 De verhuurder mag zelf of door een derde niet met de huurder, door Agence Lefebvre-Escalona Nv aangebracht, onderhandelen met de bedoeling nieuwe verhuring af te sluiten, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf het einde van de aan Agence Lefebvre-Escalona Nv gegeven opdracht. Indien hij dit toch doet, blijft het commissieloon op de eventueel afgesloten verhuringen verschuldigd. Er zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 200 euro geëist worden.

Artikel 5 Agence Lefebvre-Escalona Nv mag de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het ongestoord en normaal genot van de woning laten schoonmaken, herstellen en vervangen. Agence Lefebvre-Escalona NV mag die kosten afhouden van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen. Indien het normaal genot niet verzekerd kan worden, mag Agence Lefebvre-Escalona Nv beslissen de huurder in een andere woning onder te brengen.

Artikel 6 Agence Lefebvre-Escalona Nv zal ten laatste 10 dagen na het vertrek van de huurder een gedetailleerde afrekening voorleggen aan de verhuurder.

Artikel 7 De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot van min. 250 euro. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden voor afgifte van de sleutels. Opties zijn 14 werkdagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien intussen geen voorschot werd betaald vervalt de optie en wordt het appartement opnieuw vrijgegeven. Alle verhuringen minder dan 3 weken geboekt voor de start van de huurperiode kunnen integraal en contant vereffend worden.

Artikel 8 Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 1 maand na vertrek van de huurder, indien hij aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt zal Agence Lefebvre-Escalona NV het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst + commissieloon van 15% op de herverhuring aan Agence Lefebvre-Escalona NV moeten betalen. Kan de woning niet meer opnieuw herverhuurd worden, dan blijft de huurder het volledig saldo van de verhuur verschuldigd. De huurder is geen schadevergoeding verschuldigd (noch voorschot, noch verschil in opbrengst, noch commissieloon), wanneer het gehuurde goed niet kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van z’n gezin. Wanneer de huurder zelf overlijdt zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden.

Artikel 10 In geval van dubbele verhuring te wijten aan Agence Lefebvre-Escalona Nv betaalt deze de gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerdert met een forfaitaire schadevergoeding van 75 euro.

Artikel 11 Het is de huurder verboden om onder te verhuren en dieren in de woning te brengen.

Artikel 12 De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij ingebroken blijven zullen de kosten voor het schoonmaken van de waarborgsom worden afgehouden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan Agence Lefebvre-Escalona Nv moeten gemeld worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 13 In de woning waar een inventaris bestaat is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen 24 uur. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning.

Artikel 14 Om de verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van Agence Lefebvre-Escalona Nv toelaten dagelijks van 10-12h en van 14h-17h.

Artikel 15 Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels kan enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de huurder sleutels verliest zal de kostprijs integraal worden doorgerekend aan de huurder plus een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro.

Artikel 16 Agence Lefebvre-Escalona Nv zal de door de verhuurder opgegeven huurprijs verhogen met een aan Agence Lefebvre-Escalona Nv door de huurder verschuldigde commissie. Deze huurprijsverhoging zal in voorkomend geval ook de aanvullende verhuringprestaties dekken, zoals schoonmaak, taksen, enz. Agence Lefebvre-Escalona Nv zal in alle aankondigingen en publicaties steeds ondubbelzinnig vermelden welke diensten en leveringen begrepen zijn in de prijs die de huurder moet betalen.

Artikel 17 Alle buitenlandse Europese huurders moeten bij verhuring hun respectievelijke ‘Iban” en “Bic” bankcode doorgeven teneinde een kosteloze terugbetaling van de huurwaarborg te bekomen. Kosten die voortvloeien uit onvolledige gegevens zijn niet ten laste van Agence Lefebvre-Escalona Nv. De bankgegevens van Agence Lefebvre-Escalona Nv  zijn: BIC: BBRUBEBB, IBAN: BE61 3200 5088 0917.

Artikel 18 Het betalen van een voorschot impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden op deze bladzijde.