Privacypolicy

Waarom deze Privacyverklaring?

Agence Lefebvre-Escalona NV / Agence Lefebvre-Escalona Vakantieverhuur BVBA / Escalona Syndic BVBA (hierna genoemd “De Firma’s”) hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring willen de Firma’s iedere gebruiker van de website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die onze firma’s doorvoeren met hun persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. De Firma’s behouden het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Het is aan de gebruiker om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.  

Wie verwerkt de Persoonsgegevens? 

De website www.lefebvre-escalona.be is een initiatief van: 

1. AGENCE LEFEBVRE-ESCALONA NV

Zeedijk 130 W2

8370 Blankenberge

Ond. Nr. BE0840.764.425

E-mail: [email protected] 

Telefoon: 050/41.41.30

2. AGENCE LEFEBVRE-ESCALONA VAKANTIEVERHUUR BVBA

Zeedijk 130 W2

8370 Blankenberge

Ond. Nr. BE0542.355.605

E-mail: [email protected] 

Telefoon: 050/41.41.30

3. ESCALONA SYNDIC BVBA

Zeedijk 130 W2

8370 Blankenberge

Ond. Nr.  0465.950.188

E-mail: [email protected] 

Telefoon: 050/41.41.30

De Firma’s treden op als verwerkingsverantwoordelijke en bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens via de website worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De Firma’s maken gebruik van verwerker(s) die persoonsgegevens verwerken op vraag of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Er wordt beroep gedaan op verwerkers voor hostingdoeleinden. 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. De Firma’s verbinden zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen aan derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden als bepaald in deze Privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het ogenblik dat de gegevens verzameld worden. 

Op welke juridische basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

  • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker (o.a. (niet-gelimiteerde lijst) mandaten tot verhuur/verkoop, contracten vakantieverhuur, contracten rentmeesterschap,…. ); 
  • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, zoals zijn de antiwitwaswetgeving; alle gegevens nodig voor het uitvoeren van de syndicusactiviteiten; alle boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,… ;
  • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
  • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Firma’s verbinden zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door de Firma’s:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land, identiteitsgegevens);
  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
  • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens, loonbrieven);

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten, dewelke periode vastgesteld is op 10 jaar.   

Doel van de verwerking? 

De Firma’s verzamelen uw persoonsgegevens om u naar beste mogelijkheden van dienst te zijn in de domeinen van verhuur/verkoop/rentmeesterschap en syndicus.

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gebruik van cookies?

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Rechten van de gebruiker

a) Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. 

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

b) Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw gegevens. 

c) Recht op rectificatie 

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 

d) Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel en vallen niet onder de wettelijke retentieplicht;
  • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
  • Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven. 

e) Recht op beperking van de verwerking 

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor de Firma’s om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

f) Bezwaar tegen de verwerking 

U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. De Firma’s zullen ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij deze kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten. 

g) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan de Firma’s verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming. 

h) Recht op het intrekken van toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze gegeven heeft voor direct marketingdoeleinden. 

Rechten uitoefenen

Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Zeedijk 130 W2 te 8370 Blankenberge of via e-mail naar [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.  

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Firma’s, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).